Fundusz Pomocy Społecznej

Zasady przyznawania pomocy społecznej przez Stowarzyszenie „Czajnia”

 

 1. Prawo do świadczeń materialnych i rzeczowych przysługuje podopiecznym Stowarzyszenia. Osoba składająca wniosek o pomoc materialną lub rzeczową lub zawierająca umowę na zbiórkę celową ma nadany status podopiecznego Stowarzyszenia.
 2. Pomocy udziela się podopiecznym, na zasadach określonych w statucie, z powodu m. in.:
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie „Czajnia” może udzielić pomocy swoim podopiecznym z przyczyn niewymienionych w ust. 2.
 2. Występowanie jednej z powyższych okoliczności równocześnie z kryterium dochodowym (z zastrzeżeniem ust.8) jest warunkiem nabycia prawa do ubiegania się o pomoc w Stowarzyszenia.
 3. Prawo do pomocy pieniężnej lub rzeczowej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 300 zł netto.
 4. Za dochód uważa się, wymieniony w ust. 7, sumę miesięcznych przychodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 5. Do dochodów nie wlicza się:
 • jednorazowych świadczeń socjalnych,
 • zasiłków celowych
 • świadczeń w naturze,
 • pomocy materialnej uzyskanej z innych organizacji non-profit
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie „Czajnia” może udzielić pomocy swoim podopiecznym których dochód przekracza kwotę określoną w ust.5, a których sytuacja materialna nie pozwala samodzielnie sfinansować kosztów leczenia/rehabilitacji bądź innego kosztu, o którego pokrycie lub refundację w ramach świadczeń z pomocy społecznej osoba ta się ubiega.

 

 

 

 

 

 

 


Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.